Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Conditions of registration

Cote de înmatriculare

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite

din numărul total de locuri din planul de admitere sînt prevăzute pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;

din numărul total de locuri sînt rezervate pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Candidații vor fi repartizați la cota urban/rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova; la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  • copiii de etnie romă;
  • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

”Candidaţii din această categorie vor prezenta documentele respective.”

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

  • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile de Informatică, şi Calculatoare;
  • limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile Contabilitate și Secretariat-birotică.

Calculează-ți media de concurs într-un mod simplu și rapid

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

LIMBA DE INSTRUIRE:

LIMBA STRĂINĂ (eng/fr):

MATEMATICA:

INFORMATICA / ISTORIA:

Media notelor la exemenele de absolvire:

MNEA:

Media dumneavoastră de concurs este:

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vîrstă şi să-l prezinte personal!

Buletin de identitate

3 copii (xerox)

Certificat de naștere

1 copie (xerox).

Fotografii pentru acte

fotografii 3×4 color

Certificat medical

Forma 086-E, eliberat în anul admiterii.

Buletinului de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale, diploma de bacalaureat, atestat de studii medii de cultură generală.

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei.

Regulamentul de admitere 2017

Admiterea în colegiu se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de admitere pentru instituţiile medii de specialitate, elaborat sau modificat în fiecare an de Ministerul Educaţiei. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este reglamentat de Planul de admitere eliberat de Ministerul Educaţiei.

Planul de admitere pentru anul de studii 2017 - 2018

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică secundară.

Concursul de admitere se desfățoară în perioada: 18 iulie-05 august

Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 08 august 2017, atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe sait.

La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.

Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare pot fi înmatriculaţi la studii în bază de contract.

Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract constituie 7000 lei, cu excepția specialității Calculatoare, taxa careia constituie 6500 lei.