Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Specialities

In the academic year 2016-2017 students studying in the following specialties:

Specialty Profile 1st year 2nd year 3rd year 4th year
Informatics Real

-

+

+

+

Accountancy Real

+

+

+

+

Secretariat - Office Automation Humanist

-

+

+

+

Finance Real

-

-

+

+

Tourism Humanist

-

-

+

+

Computers Real

+

+

-

-

Managing Web Applications Real

+

-

-

-

Programming and analysis programs Real

+

-

-

-

Computer Networks Real

+

-

-

-

Administrative and Secretariat Services Humanist

+

-

-

-

Operator for the Computer Technical Support Real

+

-

-

-

Descrierea specialităților

Informatică

 

Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • stăpânirea unui limbaj economic şi tehnic de specialitate necesar pentru activitatea profesională;
 • capacitatea de soluţionare a problemelor de proiectare a procedeelor de prelucrare a informaţiilor economice;
 • capacitatea de elaborare a resurselor programate aplicativ;
 • capacitatea de proiectare şi gestionare a bazelor de date;
 • capacitatea de administrare a resurselor tehnice şi programate ale reţelei locale;
 • abilitatea de a analiza şi de a soluţiona de sine stătător diverse probleme din domeniul profesional;
 • abilitatea de a formula decizii profesionale şi de a le implementa în practică;
 • abilitatea de a exploata resursele tehnice, programate şi informaţionale ale sistemelor informatice economice.

Oportunităţi de angajare:

În calitate de tehnician-programator  poate activa la proiectarea, instalarea sistemelor software, inclusiv:

 • Programator: (consultant în organizare şi informatică, tehnician de sistem, tehnician proiectant, programator);
 • Tehnician de sistem – operator: (inginer de sistem hardware, administrator de reţea, administrator de baze de date);
 • Tehnician de întreţinere;
 • Reprezentant comercial: (responsabil produs, reprezentant marketing, operator vânzător).
Contabilitate

 

Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • Organizarea şi desfăşurarea relaţiilor financiare;
 • Gestionarea contabilităţii la diferite sectoare de evidenţă;
 • Elaborarea sistemului de control intern;
 • Efectuarea analizei activităţii economico financiare ale unităţii economice.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

 • Să utilizeze reglementările şi actele normative din domeniul contabilităţii, financiar, bancar şi al pieţelor de capital;
 • Să ducă evidenţa contabilă a unităţii economice;
 • Să elaboreze şi să analizeze  rapoartele financiare  ale unităţii economice;
 • Să efectueze  controlul şi auditul intern al unităţii economice;
 • Să elaboreze prognoze, programe şi bugete în cadrul unităţii economice.

Oportunităţi de angajare:

 • Contabil în  instituţii publice, unităţi economice de stat şi private, unităţi comerciale şi de asigurări;
 • Operator  la ghişeu bancă;
 • Operator ghişeu casă de schimb valutare;
 • Casier.
Secretariat - Birotică

 

Standardul profesional:

 • Secretarul-administrator va fi apt să organizeze, administreze serviciul de secretariat în instituţii publice, private, unităţi economice etc.;
 • Va manifesta toleranţă, respectând deontologia profesională în comunicare;
 • Va demonstra competenţă profesională;
 • Va utiliza tehnologii moderne în organizarea activităţii manageriale.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • Referenţi în relaţii cu publicul, lucrători în arhive;
 • Inspectori în organele de înregistrare a actelor de stare civilă, secretari;
 • Specialişti  în gestiunea resurselor umane, asistenţi ai managerului;
 • Lucrători de cancelarie, grefieri în instanţele judecătoreşti.
Finanțe

 

Domenii de activitate:

 • Finanțe
 • Bănci
 • Asigurări
 • Unități de producere și comenț

 Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • Activitatea de gestiune financiară şi control;
 • Dirijarea activităţii financiare ale unităţii economice;
 • Organizarea şi desfăşurarea relaţiilor financiare;
 • Activitatea în cadrul direcţiilor financiare şi instituţiilor de stat, secţiilor financiare ale tuturor tipurilor de agenţi economici;
 • Activitatea de economist în domeniul financiar.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil:

 • Să aplice legislaţia în vigoare din domeniul finanţe, contabilitate, asigurări, antreprenoriat şi alte domenii;
 • Să elaboreze metode de gestiune a resurselor financiare la întreprindere şi în cadrul instituţiilor financiare;
 • Să evalueze şi  să gestioneze eficient resursele proprii şi cele atrase în activităţile investiţionale;
 • Să studieze indicatorii financiari şi să  fundamenteze politica şi strategia de preţuri (tarife) în funcţie de conjuncturile pieţei;
 • Să aplice tehnici de impunere pentru fiecare tip de impozit şi taxă , să determine obligaţiile fiscale.

Oportunităţi de angajare:

 • Economist în toate departamentele firmelor, departamentele financiare, organele administrării publice locale şi centrale, asigurări;
 • Agent imobiliar, comercial, fiscal;
 • Operator la ghişeu bancă;
 • Inspector de pensii şi asigurări sociale.
Turism

 

Standardul profesional:

Specialistul este pregătit pentru:

 • Managementul Agenţiilor de turism, reţelelor hoteliere, agro-pensiunilor;
 • Efectuarea analizei economico-financiare a Agenţiilor de turism si reţelelor hoteliere;
 • Prestarea serviciilor de traducere şi prezentare a itinerarului turistic.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Valorifice oportunităţi de dezvoltare a turismului şi serviciilor hoteliere;
 • Aplice  tehnici si strategii de negociere în afaceri, metode eficiente de analiză economico-financiară;
 • Soluţioneze probleme din domeniul managementului si marketingului în activitatea de prestare a serviciilor hoteliere şi a turismului;
 • Posede limbi moderne şi capacitatea de organizare, implicare si control a activităţii turistice.

Oportunităţi de angajare:

 • Manager în Agenţii de turism, hoteluri, agro-pensiuni;
 • Economist în Agenţii de turism, reţele hoteliere;
 • Traducător în Agenţii de turism, hoteluri, pensiuni, proiecte turistice;
 • Ghid.
Administrarea Aplicațiilor WEB

 

Calificarea: Tehnician de site-uri WEB

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • realizeze managementul serviciului WWW;
 • conducă activități de întreținere ale serviciului WWW;
 • execute testarea și asigurarea calității funcționării site-ului și aplicațiilor web;
 • mențină, monitorizează și sprijină funcționarea optimă a site-urilor WEB.

Oportunităţi de angajare:

 • Tehnician de site-uri Web;
 • Webmaster;
 • WebDesigner, ş.a.
Servicii administrative și de secretariat

 

Standardul profesional:

 • Asistent manager va fi apt să organizeze, administreze serviciul de secretariat în instituţii publice, private, unităţi economice etc.;
 • Va manifesta toleranţă, respectând deontologia profesională în comunicare;
 • Va demonstra competenţă profesională;
 • Va utiliza tehnologii moderne în organizarea activităţii manageriale.

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • Posede cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor administrative, juridice, economice;
 • Cunoască sistemul administraţiei publice din Republica Moldova;
 • Identifice cadrul legislativ din domeniul profesional;
 • Utilizeze noile tehnologii informaţionale în activităţi practice;
 • Demonstreze capacitate de a lua decizii, orientate spre perfecţionarea sistemului de administrare;
 • Organizeze în mod calificat şi politicos primirea cetăţenilor în audienţă, şedinţele de lucru ale administraţiei etc.

Oportunităţi de angajare:

 • Referenţi în relaţii cu publicul, lucrători în arhive;
 • Inspectori în organele de înregistrare a actelor de stare civilă, secretari;
 • Specialişti  în gestiunea resurselor umane, asistenţi ai managerului;
 • Lucrători de cancelarie, grefieri în instanţele judecătoreşti.
Calculatoare

 

Calificarea: Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor.

Absolvenții domeniului de formare profesională în calculatoare pot activa la entități, instituții de stat sau private și alte instituții preocupate cu exploatarea și deservirea calculatoarelor, sistemelor pentru interfațarea calculatoarelor, proiectarea asistată de calculator, proiectarea și administrarea rețelelor de calculatoare și care pot activa în calitate de tehnician în domeniile:

 • Producerea, deservirea, exploatarea, instalarea, depănarea, testarea și reglarea tehnicii de calcul;
 • Elaborarea softului aplicativ, instalarea, implementarea și administrarea rețelelor de calculatoare;
 • Implementarea și exploatarea sistemelor de calcul.
Programare și analiza produselor de program

 

Calificarea: Asistent programator

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • elaboreze programe sau module de program;
 • testeze modulele de program;
 • implementeze programe;
 • monitorizeze folosirea corecta a programelor;
 • instruiască utilizatorii pentru utilizarea corectă a programelor;
 • acorde asistență utilizatorilor;
 • salveze periodic programele;
 • restaurează programe/datelor salvate, ș.a.

Absolvenții care obțin calificarea profesională Asistent programator se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Asistent programator, ş.a.

Rețele de calculatoare

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • instaleze, configureze și susține rețelele de tip LAN, WAN, sau Internet;
 • mențină în stare de funcționare sistemele hardware și software ale rețelei;
 • monitorizează rețeaua pentru a se asigura de disponibilitatea acesteia față de toți utilizatorii sistemului.

Absolvenții care obțin calificarea profesională tehnician pentru rețele de calculatoare se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de tehnician pentru rețele de calculatoare, ş.a.

Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor

Competenţe profesionale:

La finalizarea studiilor absolventul este capabil să:

 • asambleze şi să depaneze calculatoarele personale;
 • întreţină calculatoarele personale;
 • instaleze, întrețină şi depaneze reţele de calculatoare personale;
 • instaleze, întrețină şi configureze produse-program, ș.a.

Absolvenții care obțin meseria de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor se pot angaja în cîmpul muncii în funcție de Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor, ş.a.

Cele mai frecvente întrebări

Durata studiilor pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale (9clase) este de 4 ani, iar pentru elevii înmatricluați în baza studiilor liceale este de 2 ani.

Pentru elevii ce-au fost înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale planul de studii pentru primii III ani de instruire  studierea disciplilor de specialitate şi a disciplinelor liceale, conform profilului (real sau umanist).

La finele anului III de studii elevii înmatriculați în baza studiilor gimnaziale, pot să se înscrie benevol în lista candidaţilor pentru susţinerea examenelor de BAC.

La anul IV, planul de studii prevede studierea numai a disciplinilor de specialitate.

Studiile la CEITI se  finalizează cu susţinerea examenelor de absolvire (de stat) la obiectele de specialitate.

Diploma de colegiu oferă deţinătorului dreptul de a se angaja în cîmpul muncii şi în paralel să-şi aprofundeze cunoştinţele la facultăţile universitare.