Orar    |    eLibrary    |    Web lessons |    eLearning    |    SIMC   |   Deplasări

Condiții de înmatriculare

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2019

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

- 15 iulie - 03 august 2019, anunțarea rezultatelor concursului până la 6 august 2019

La programe de formare profesională tehnică secundară:

- 15 iulie - 10 august 2019, anunțarea rezultatelor concursului până la 13 august 2019

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
- ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
- ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Cote de înmatriculare

Cota pentru candidaţii care participă la concursul de admitere se stabileşte după locul de amplasare a instituției absolvite

din numărul total de locuri din planul de admitere sînt prevăzute pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din localităţile rurale şi oraşe, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi;

din numărul total de locuri sînt rezervate pentru candidaţii absolvenți ai instituțiilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi. Candidații vor fi repartizați la cota urban/rural după locul de amplasare a instituției de învățămînt absolvite.

din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  • copiii care au părinţi cu dizabilitate severă;
  • copiii ai căror părinţi au participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova; la războiul din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • copiii proveniți din familiile cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  • copiii de etnie romă;
  • tinerii care au îndeplinit serviciul militar în termen.

”Candidaţii din această categorie vor prezenta documentele respective.”

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

  • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile ”Administrarea aplicațiilor web”, Programarea și analiza produselor program”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Administrarea bazelor de date”;
  • limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile ”Contabilitate” și ”Servicii administrative și de secretariat”.

Calculează-ți media de concurs într-un mod simplu și rapid

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

LIMBA DE INSTRUIRE:

LIMBA STRĂINĂ (en/fr):

MATEMATICA:

INFORMATICA / ISTORIA:

Media notelor la exemenele de absolvire:

MNEA(ex: 9.33, nu 9,33):

Media dumneavoastră de concurs este:

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vârstă şi să-l prezinte personal!

Buletin de identitate

3 copii (xerox)

Certificat de naștere

1 copie (xerox).

Fotografii

fotografii 3×4 color.

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.

Certificat medical

Forma 086-E sau 086-U, eliberat în anul admiterii.

Buletin de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale.

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei.

Regulamentul de admitere

Admiterea în colegiu se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de admitere pentru instituţiile medii de specialitate, elaborat sau modificat în fiecare an de Ministerul Educaţiei. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este reglamentat de Planul de admitere eliberat de Ministerul Educaţiei.

Planul de admitere pentru anul de studii 2019 - 2020

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică secundară.

Planul de înmatriculare în anul II de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Cererile pentru concursul de admitere pot fi depuse în perioada: 15 iulie - 03 august 2019.

Rezultatele admiterii se vor face public pînă la 06 august 2019, și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site.

La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.

Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare vor participa la concursul pentru locurile în bază de contract.

Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract constituie 7000 lei, cu excepția meseriei Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor, taxa căreia constituie 4200 lei.

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.