Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC

Condiții de înmatriculare

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2021

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

- 12 iulie - 31 iulie 2021, anunțarea rezultatelor concursului până la 2 august 2021, ora 1400

La programe de formare profesională tehnică secundară:

- 12 iulie - 06 august 2021, anunțarea rezultatelor concursului până la 09 august 2021, ora 1200

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
- ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
- ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
  • copiii rămași fără ocrotire părintească;
  • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
  • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
  • copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
  • copiii de etnie romă;

”Candidaţii din această categorie vor prezenta documentele respective.”

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

  • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile ”Administrarea aplicațiilor web”, Programarea și analiza produselor program”, ”Rețele de Calculatoare”, ”Administrarea bazelor de date”;
  • limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile ”Contabilitate”, ”Servicii administrative și de secretariat” și "Jurisprudență”.
  • matematica şi fizica pentru meseria ”Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor” și pentru meseria conexă ”Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date”.

Calculează-ți media de concurs într-un mod simplu și rapid

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

LIMBA DE INSTRUIRE:

LIMBA STRĂINĂ (en/fr):

MATEMATICA:

INFORMATICA / ISTORIA:

Media notelor la exemenele de absolvire:

MNEA(ex: 9.33, nu 9,33):

Media dumneavoastră de concurs este:

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vârstă şi să-l prezinte personal!

Buletin de identitate

3 copii (xerox)

Certificat de naștere

1 copie (xerox).

Fotografii

fotografii 3×4 color.

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.

Certificat medical

Forma 086-E sau 086-U, eliberat în anul admiterii.

Buletin de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale.

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei.

Regulamentul de admitere

Admiterea în CEITI se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, emis de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este conform Planului de admitere aprobat de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.

Planul de admitere pentru anul de studii 2021 - 2022

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică secundară.

Planul de înmatriculare în anul II de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Cererile pentru concursul de admitere pot fi depuse în perioada: 12 iulie - 31 iulie 2021.

Rezultatele admiterii se vor face public până la 02 august 2021, și vor putea fi afișate atât pe panoul informativ din fața instituție, cât și pe site.

La toate specialitățile sunt locuri cu finanțare bugetară. Pentru mai multe detalii vezi planul de admitere.

Candidaţii care nu vor trece concursul la locurile bugetare vor participa la concursul pentru locurile în bază de contract.

Taxa anuala de studii pentru elevii care vor fi înmatriculați la studii în bază de contract constituie 8000 lei, cu excepția meseriei Operator pentru suport tehnic al calculatoarelor, taxa căreia constituie 4200 lei.

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.