Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Condiții de înmatriculare

Termeni de depunere a dosarelor la concursul de admitere 2024

La programe de formare profesională tehnică postsecundară:

cu durata de 4 ani, în baza certificatului de studii gimnaziale

- 15 iulie - 03 august 2024, anunțarea rezultatelor concursului până la 7 august 2024, după ora 1400

La programe de formare profesională tehnică secundară:

cu durata de 3 ani, pentru instruirea în meserii conexe, în baza certificatului de studii gimnaziale

- 15 iulie - 10 august 2024, anunțarea rezultatelor concursului până la 14 august 2024, după ora 1200

Depunerea actelor la concursul de admitere în anul I de studii începe pe data de 15 iulie 2024. Doritorii de a participa la concurs pot depune actele prezentându-se la Comisia de admitere a instituției sau de la distanță (online). Puteți depune actele după achitarea taxei de admitere la concurs(100 lei) în casa instituției sau prin MPay. La achitare indicați numele persoanei care va participa la concursul de admitere. Sunt scutiți de această taxă candidații cu statut de copil fără ocrotire părintească.

Pentru a depune documentele online e necesar să activați platforma e-Admitere, accesând pagina web https://eadmitere.sime.md.

După lansarea platformei e-Admitere:

 1. Selectați Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale;
 2. Selectați specialitatea sau meseria la care doriți să depuneți actele;
 3. Introduceți datele solicitate de platformă.

În timp de 5 zile lucrătoare, Comisia de admitere va verifica actele și dacă nu vor fi greșeli dosarul va fi acceptat, în caz contrar respins spre actualizare.

!!! Data depunerii actelor nu influențează la rezultatele Concursului de admitere. 

Programul de lucru al comisiei: 08:30-16:30, zilele de luni-vineri.

Telefoane de contact:
022-523-001 – anticamera directorului;
022 -523-296 – comisia de admitere (din data de 15.07.2024)

Concurs de admitere la locurile vacante în anul II de studii

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Concursul pentru locurile vacante se organizează pentru elevi, cu situația școlară încheiată:
- ai anului întâi de studii la programele de formare profesională tehnică postsecundară;
- ai claselor a 10-a de liceu.

Candidații vor prezenta suplimentar Certificatul academic.

Învățământ Dual

Pentru deținătorii certificatelor de calificare în domeniul IT (Operator suport tehnic al calculatoarelor, Operator introducere, validare și prelucrare date), absolvenților de liceu (certificat de absolvire al liceului, diplomelor de BAC), începând cu data de 15 iulie 2024, Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale anunță admiterea la specialitatea Rețele de calculatoare, cu instruirea timp de 2 ani, specialitate foarte interesantă și solicitată pe piața muncii.

Lecțiile teoretice și practice vor fi predate și demonstrate de profesori experimentați ai Centrului de Excelență și ingineri experimentați ai companiei Moldtelecom și StarNet sub forma învățământului dual.

În ce constă învățământul dual ?

 1. Toate locurile sunt la buget;
 2. 50 % din instruire se desfășoară în cadrul companiei (laboratoare, stagii de practică, etc.);
 3. Compania încadrează elevii ca ucenici;
 4. Compania asigură achitarea lunară a salariului de ucenicie.

Înmatricularea la învățământul dual se va face  în baza notelor din actul de studii și convorbirea cu reprezentanții companiei.

Obținerea diplomei de specialitate vă permite angajarea în câmpul muncii sau dreptul, în conformitate cu Codul Educației, art.89, să faceți studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale.

Nu ratați șansa de a deveni specialist în rețele de calculatoare în timp de 2 ani de instruire !

Desfășurarea concursului de admitere

Concursul de admitere se efectuează în baza mediei notelor anuale la 4 discipline de profil şi mediei notelor de la examenele de absolvire din actul de studii. Înmatricularea se efectuează în ordinea descreşterii mediei de concurs (MC), calculată cu rotunjire pînă la sutimi, constituită din media notelor anuale la 4 discipline de profil (MNDP) şi media notelor de la examenele de absolvire (MNEA), după următoarea formulă:

MC = 0,6 * MNDP + 0,4 * MNEA

 • MC - mediei de concurs (calculată cu trunchiere până la sutimi).
 • MNDP - media notelor anuale la 4 disciplini de profil.
 • MNEA - media notelor de la examenele de absolvire.

Au fost stabilite următoarele disciplini de profil:

 • limba de instruire, limba străină, matematica şi informatica pentru specialităţile ”Administrarea aplicațiilor web”, Programarea și analiza produselor program”, ”Rețele de Calculatoare”;
 • limba de instruire, limba străină, matematica şi istoria pentru specialitățile ”Contabilitate”, ”Servicii administrative și de secretariat”.
 • matematica şi fizica pentru meseria conexă ”Operator pentru Suportul Tehnic al Calculatoarelor - Operator introducere, validare și prelucrare date”.

Calculează-ți media de concurs într-un mod simplu și rapid

Notele anuale la 4 disciplini de profil:

LIMBA DE INSTRUIRE:

LIMBA STRĂINĂ (en/fr):

MATEMATICA:

INFORMATICA / ISTORIA:

Media notelor la exemenele de absolvire:

MNEA(ex: 9.33, nu 9,33):

Media dumneavoastră de concurs este:

Actele necesare

Candidaţii trebuie să dispună de buletinul de identitate indiferent de vârstă şi să-l prezinte personal!

Buletin de identitate

3 copii (xerox)

Certificat de naștere

1 copie (xerox).

Fotografii

fotografii 3×4 color.

Adeverinţa de premilitar sau a livretului militar

1 copie(xerox)-pentru băieți.

Certificat medical

Forma 086-E sau 086-U, eliberat în anul admiterii.

Buletin de identitate al unui părinte

1 copie (xerox).

Actul de studii în original

Certificat de studii gimnaziale.

Adeverință de confirmare

Pentru copiii orfani şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, eliberată de organul de tutelă şi curatelă din localitate ori de hotărîrea de judecată.

Certificatul despre componenţa familiei

Pentru candidații din familiile cu 4 și mai mulți copii.

Diplome de gr.I-III

Ce atestă participarea candidatului la diverse concursuri, olimpiade republicane și internaționale organizate de către Ministerul Educaţiei.

Cota de 15%

Se rezervează 15 la sută din numărul total de locuri (la fiecare specialitate), prevăzute în planul de admitere cu finanţare bugetară, pentru următoarele categorii de candidaţi:

 • copiii cu dizabilitate severă, accentuată și medie;
 • copiii rămași fără ocrotire părintească;
 • copiii care au cel puțin un părinte cu dizabilitate severă;
 • copiii care au cel puțin un părinte care a participat la acţiunile militare pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan sau la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl;
 • copiii proveniți din familii cu patru şi mai mulţi copii, aflați la întreținerea părinților;
 • copiii de etnie romă;

”Candidaţii din această categorie vor prezenta documentele respective.”

Regulamentul de admitere

Admiterea în CEITI se efectuează în bază de concurs conform Regulamentului de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, emis de Ministerul Educaţiei și Cercetării al RM. Numărul de elevi înmatriculaţi la studii cu finanţare bugetară precum şi prin contract cu achitarea taxei de studii este conform Planului de admitere aprobat de Ministerul Educaţiei și Cercetării al RM.

Planul de admitere pentru anul de studii 2024 - 2025

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Planul de înmatriculare la programe de formare profesională tehnică secundară.

Planul de înmatriculare în anul II de studii la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Documentele pentru concursul de admitere pot fi depuse în perioada:

 • 15 iulie - 3 august 2024 (până la ora 13:00), la programele de formare profesională postsecundară (specialități);
 • 15 iulie - 10 august 2024 (până la ora 13:00), la programele de formare profesională secundară (meserii),

Rezultatele admiterii se vor publica pe site-ul instituției https://ceiti.md/rezultatele-admiterii/  cât și pe panoul informativ din fața instituției, astfel:

 • la 5 august 2024, după ora 15:00, la programele de formare profesională postsecundară (specialități);
 • la 12 august 2024, după 13:00, la programele de formare profesională secundară (meserii)

Se admite concursul, la locurile declarate vacante la programe de formare profesională, după finalizarea anului întâi de studiu, în limita Planului de admitere, aprobat la fiecare specialitate pentru anul precedent.

Elevul înmatriculat la studii cu plata contractului poate să fie transferat la studii bugetare, după încheierea semestrului, numai în cazul dacă  în cadrul specialității anului de studii în care învață, apare un  loc vacant bugetar (adică cineva de la buget s-a exmatriculat). La decizia administrației, elevul cu cea mai bună reușită, purtare adecvată și care n-are absențe se trece de la contract la buget.

Da, elevii care învață bine și n-au absențe pot obține burse, într-un număr care se determină astfel:

 • La specialități, 70% din nr. elevilor în cadrul specialității fiecărui an de studii (dacă au fost 10 bugetari se vor acorda 7 burse). Bursele se acordă după mediile semestriale, indiferent de forma de învățământ(contract, buget);
 • La meserii, pentru toți elevii bugetari, care reușesc și n-au absențe.

Da, cu excepția celora care locuiesc pe o rază de 30 km de la Chișinău.

Plata lunară pentru cămin este:

 • 2000 lei în sem.1 și 3000 lei în sem.2, pentru elevii de la specialități (500 lei/lunar);
 • 750 lei în sem.1 și 1125 lei în sem.2, pentru elevii de la meserii (187,50 lei/lunar)

Taxa de cazare se achită  integral pe fiecare semestru.