Orar    |    Biblioteca    |    Lecții Web |    Cursuri Moodle    |    SIMC

Instruirea Practică

STAGIUL DE PRACTICĂ-PRIMUL PAS ÎN CARIERĂ
Ciobanu Andrei

Andrei Ciobanu

DIRECTOR ADJUNCT ÎN DOMENIUL INSTRUIRII PRACTICE ȘI PRODUCERE

  ciobanu@ceiti.md        022 532-531

Biroul nr.10  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică.

“Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională.”

Singurul sistem viabil de educaţie este cel dual, în care teoria se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Teoria şi practica se intercondiţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.

Planul stagiilor de practică

Stagii de practică Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de inițiere II 3 90 mai - iunie
Practica de instruire IV 3 90 mai - iunie
Practica Tehnologică VI 3 90 mai - iunie
Practica de Producție VIII 8 330 aprilie - iunie

Regulamentul de practică

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică secundară.

Stagiile de practică

În conformitate cu Regulamentul privind instruirea practică a elevilor în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr.441 din 29.03.2006, planurile de studii pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale, prevăd efectuarea a trei stagii de practică: la anul 2 – practica instructivă, la anul 3 – practica tehnologică, la anul 4 – practica de producție, iar planurile de studii pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale 2 stagii de practică: tehnologică şi de producție.

La sfârșitul stagiului de practică elevul va trebui să prezinte aplicația/ sistemul informatic creat și raportul de practică, iar foaia de titlu trebuie să corepundă următorului model:

SPECIALITĂȚI

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialiate. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămîni.

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii instructive. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 2 săptămîni.

Practica de instruire

Practica la calculator

Practica de măsurări electrice și electronice

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea  cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de  specialitate. Elevii de la  specialitatea Contabilitate îşi desfăşoară stagiul de  practică în cadrul firmei de exerciţiu, elevii de la  specialitatea Informatica, în cadrul laboratoarelor colegiului iar elevii de la  specialităţile Secretariat și Birotică, Finanțe şi Turism în diferite unităţi economice, organizaţii,  instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 2 săptămîni.

Practica tehnologică

Practica de exploatare

PRACTICA DE PRODUCȚIE

Practica de producție reprezintă etapa finală a procesului educaţional din colegiu. Scopul acestei practici este formarea şi obţinerea de către elevi a primei experienţe profesionale, testarea deprinderilor şi aptitudinelor profesionale ale viitorului specialist pentru o activitate conştientă şi independentă în cîmpul muncii și în final, de a obţine un loc de muncă în domeniul ales. Practica de producţie se organizează în mod obligatoriu la întreprinderi, unităţi economice, în organizaţii, instituţii, asociaţii etc. Durata practicii de producție este de 6 săptămîni pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor gimnaziale și de 8 săptămîni pentru elevii înmatriculaţi în baza studiilor medii de cultură generală şi liceale.

Practica de producție

Practica tehnologică

Pentru a coordona activitatea elevilor în procesul efectuării stagiilor de practică, la fiecare grupă se numeşte un conducător de practică.

Elevii care au realizat programa de practică susțin un colocviu unde sunt apreciați cu notă de către conducătorul de practică. La notare se ţine cont de raportul de practică şi de referinţa de la baza de practică(pentru cei care desfăşoară practica în afara colegiului). Notele obţinute pentru stagiul de practică se includ în rezultatele sesiuni respective de examinare şi se iau în considerare la calculul mediei reușitei academice a elevului.

Elevii care n-au realizat programele stagiului de practică nu sunt promovați în anul următor de studii sau la susţinerea examenelor de absolvire.