Orar  |  Harta  |  eLibrary  |  Web lessons  |  Moodle 1  |  Moodle 2  |  SIMC  |  ACTE

Instruirea Practică

STAGIUL DE PRACTICĂ - PRIMUL PAS ÎN CARIERĂ
Zavadschi Vitalie

Vitalie Zavadschi

DIRECTOR ADJUNCT PENTRU INSTRUIREA PRACTICĂ ȘI PRODUCERE

  [email protected]        022 532-531
Biroul nr. 212  |  Programul de lucru: 8.00 – 17.00

Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică.

“Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională şi cea profesională”

Singurul sistem viabil de educaţie este cel dual, în care teoria se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Teoria şi practica se intercondiţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.

Obiective

OBIECTIVUL STRATEGIC:

Pregătirea profesională a viitorului specialist prin ajustarea procesului educațional la cerințele pieței muncii

OBIECTIVE SPECIFICE:

  • Asigurarea științifică, curriculară și metodologică a elevilor pentru desfășurarea stagiilor de practică
  • Dezvoltarea parteneriatelor cu agenții economici din domeniu în vederea asigurării cu locuri de stagii de practică și repartizarea acestora elevilor
  • Ghidarea elevilor în cariera profesională
  • Asigurarea calității stagiilor de practică
  • Monitorizarea desfășurării stagiilor de practică
  • Monitorizarea susținerii rapoartelor de practica
  • Evaluarea și corelarea rezultatelor stagiilor de practică realizate cu prevederile curriculare
  • Dotarea cabinetelor de informatică cu tehnica și soft-ul necesar desfășurării lecțiilor practice și a stagiilor de practică

Graficul desfășurării stagiilor de practică

Stagii de practică Semestrul Nr. de săptamâni Nr. de ore Perioada
Practica de inițiere în specialitate II 3 90 mai - iunie
Practica de instruire IV 3 90 mai - iunie
Practica tehnologică VI 4 120 mai - iunie
Practica ce precede probele de absolvire VIII 8 300 aprilie - iunie

Regulamentul de practică

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică postsecundară.

Regulamentul de practică la programe de formare profesională tehnică secundară.

Regulamentul intern de practică la programe de formare profesională

Stagiile de practică

PRACTICA DE INIȚIERE ÎN SPECIALITATE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii de inițiere în specialitate. Practica de inițiere în specialitate se realizează în cabinetele sau laboratoarele IP CEITI, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata stagiului de practică este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA DE INSTRUIRE

Obţinerea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale primare, pregătirea elevilor pentru studierea conştientă şi aprofundată a disciplinelor fundamentale şi de specialitate se realizează în cadrul practicii instructive. Practica instructivă se realizează în cabinetele sau laboratoarele colegiului, în dependenţă de specificul specialităţii. Durata practicii este de 3 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA TEHNOLOGICĂ

Practica tehnologică are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice acumulate în procesul de studii la disciplinele de specialitate. Elevii de la specialitățile Programarea și analiza produselor program , Administrarea aplicațiilor WEB , Administrarea bazelor de date, Rețele de calculatoare, vor desfășura stagiul de practică în cadrul laboratoarelor al CEITI iar elevii de la specialităţile Servicii administrative și de secretariat, Contabilitate în cadrul unităţilor economice, organizaţii, instituţii de profil. Durata practicii tehnologice este de 4 săptămâni.

CURRICULA:

PRACTICA CE ANTICIPEAZĂ PROBELE DE ABSOLVIRE/DE PRODUCȚIE

Practica ce anticipează probele de absolvire/de producție se realizează în cadrul unităților economice și au drept scop formarea abilităților și competențelor profesionale în acord cu specificul atribuțiilor și sarcinilor de lucru corespunzătoare calificării profesionale. Durata stagiului de practică este de 8 săptămâni.

CURRICULA:

 

 

 

Elevul, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susține Raportul stagiului de practică. Foaia de titlu la raport trebuie să corespundă următorului model:

Model contract de organizare și desfășurare a stagiului de practică - Practica ce anticipă  probele de absolvire:

Graficul susținerii raportului de practică

anul de studii 2018-2019

Elevii vor susține Raportul stagiului de practică conform graficului:

În scopul coordonării desfășurării stagiului de practică, catedra de specialitate, desemnează pentru elevii stagiari, coordonatori al stagiului de practică din cadrul catedrei.

Repartizarea elevilor la toate tipurile de stagii de practică se realizează prin ordinul directorului IP CEITI cu indicarea perioadei, tipului și locului de desfășurare a stagiului de practică.

Modalitatea de identificare a unității economice pentru desfășurarea stagiului de practică ce anticipează probele de absolvire se realizează după cum urmează:

  1. unitatea economică este selectată la propunerea elevului. Analiza și validarea locurilor de practică selectate de elevi se realizează de către directorul adjunct instruire practică;
  2. unitate economică propusă de către IP CEITI.

Încadrarea în stagiile de practică a elevilor este anticipată de o instruire prealabilă, unde elevii sunt familiarizați cu obiectivele stagiului, conținutul portofoliului, modalitățile de evaluare a raportului, care urmează a fi realizat, curriculumul la stagiul de practică, principalele reguli de securitate ce urmează a fi respectate la locul de desfășurare a stagiului. Stagiile de practică sunt corelate cu finalitățile și obiectivele de studiu ale programului.

Elevii, la finalizarea stagiului de practică, prezintă conducătorului de practică din cadrul instituției de învățământ Agenda formării profesionale și susțin Raportul stagiului de practică.

Pentru  desfăşurarea stagiilor de practică, instituția are încheiate contracte/acorduri de colaborare privind desfășurarea stagiilor de practică a elevilor vezi pagina.

Elevii prezintă rezultatele stagiului de practică în fața comisiei și a colegilor. Astfel, evaluarea este publică și obiectivă. La notare se ţine cont de raportul de practică şi de referinţa de la baza de practică(pentru cei care desfăşoară practica în afara colegiului). Notele obţinute pentru stagiul de practică se includ în rezultatele sesiuni respective de examinare şi se iau în considerare la calculul mediei reușitei academice a elevului.

Elevii care nu au realizat programul stagiului de practică nu sunt promovați la anul următor de studii/nu sunt admiși la susținerea examenelor de calificare.